มาตรการและข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครและพนักงาน

บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด และบริษัทในเครือ

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566
เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2566

บันทึกการแก้ไข

ครั้งที่วันที่รายละเอียดการแก้ไขเหตุผลอนุมัติโดย
0009/11/2566จัดทำครั้งแรกBOD. 7/2566

บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด และบริษัทในเครือ ต่อไปเรียกรวมว่า “บริษัทฯ” ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เนื่องจากข้อกำหนดนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่านในฐานะผู้สมัคร และ/หรือพนักงาน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา ใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้สมัครและ/หรือพนักงานได้ (ไม่ว่าด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือโดยประกอบกับข้อมูลอื่น) ซึ่งในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เพศ อาชีพ วันเดือนปีเกิด ส่วนสูง น้ำหนัก ศาสนา รูปถ่าย ลายมือชื่อ ประเภทของบ้าน (เช่น อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง บ้านเช่า หรือ หอพัก) สถานภาพการสมรส สัญชาติ ข้อมูลบัตรประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ภาระทางทหาร ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลใบขับขี่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ ข้อมูลในเฟซบุ๊ค ชื่อบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทอื่นของท่าน เว็บไซต์คุ้กกี้ รูปภาพ ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน ทะเบียนรถ เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ข้อมูลใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน สัญญา ใบอนุญาตทำงาน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รหัสพนักงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ตำแหน่ง สวัสดิการ ภาษีอากร รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย เป้าหมายการทำงาน ผลการประเมินงาน การเข้ารับการฝึกอบรม บันทึกสถิติการลาและการขาดงาน ข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติและการกระทำผิดกฎหมายและ/หรือวินัยการทำงาน ข้อมูลและสาเหตุการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลการสื่อสารและการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และอีเมล เป็นต้น

ผู้สมัครหมายถึง ผู้สมัครงานเพื่อเป็นพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานของผู้ให้บริการจัดหางาน (Outsource) และ พนักงาน Freelance ที่ทำงานให้แก่บริษัทฯ แล้วแต่กรณี ไม่ว่าการสมัครงานนั้นจะดำเนินการโดยผู้สมัครเอง หรือเป็นการรับสมัครงานภายในบริษัทฯ หรือผ่านการแนะนำของบุคคลอื่นใด หรือผ่านการดำเนินการของผู้ให้บริการจัดหางาน

พนักงาน” หมายถึง ผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำสัญญาเพื่อทำงานให้แก่บริษัทฯ ในฐานะพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานของผู้ให้บริการจัดหางาน (Outsource) และพนักงาน Freelance ที่เข้ามาทำงานให้กับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี 

2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว

2.1 ผู้สมัครและพนักงานรับทราบว่าภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการตามกิจกรรมการรับสมัครงาน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างแรงงานแบบมีระยะเวลา สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา และสัญญาว่าจ้างอื่นใด (“สัญญา”) บริษัทฯสามารถจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของผู้สมัครและพนักงานได้ (“ประมวลผล”)

บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและพนักงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อดำเนินกิจกรรมการรับสมัครงาน การปฏิบัติตามสัญญา กฎเกณฑ์ ระเบียบภายใน และ/หรือข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและพนักงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ อาจส่งผลให้การดำเนินการใด ๆ ตามข้อตกลง หรือข้อกำหนดระหว่างบริษัทฯและผู้สมัครและพนักงานเกิดความล่าช้าหรือความไม่สะดวกขึ้น และในกรณีจำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจต้องปฏิเสธการดำเนินการตามข้อผูกพันใด ๆ ที่บริษัทฯ มีต่อผู้สมัครหรือพนักงาน แล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของผู้สมัครและพนักงานเท่าที่จำเป็นและภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการและฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของผู้สมัครและพนักงาน ทั้งที่ดำเนินการด้วยตนเอง และที่บริษัทฯ ดำเนินการผ่านผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดังนี้

การดำเนินงานกิจกรรมฐานการประมวล
การสมัครงาน และการจ้างงานการรับสมัครงานที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ซึ่งผู้สมัครและพนักงานติดต่อเจ้ามาที่บริษัทฯ ด้วยตนเอง หรือการรับสมัครงานภายในบริษัทฯสัญญา
 การรับสมัครงานโดยการแนะนำของบุคคลอื่นใด หรือโดยการดำเนินการของผู้ให้บริการจัดหางานความยินยอม
 การตรวจสอบรายชื่อบุคคลล้มละลาย ประวัติอาชญากรรม (เฉพาะบางตำแหน่งที่บริษัทฯกำหนด)สัญญา / หน้าที่ตามกฎหมาย / ความยินยอม
 การบริหารจัดการด้านกิจกรรมพนักงาน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานสังสรรค์ ท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมวันเกิด หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดให้แก่พนักงานสัญญา
 การสัมภาษณ์งาน การตรวจสอบประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงานย้อนหลังจากแหล่งข้อมูลอ้างอิง หรือแหล่งอื่น การวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบ การคัดเลือก การจัดทำสัญญาสัญญา / ประโยชน์อันชอบธรรม
การบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานการขึ้นทะเบียนพนักงาน การจัดเตรียมบัตรพนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล username & password สำหรับการเข้าระบบต่าง ๆ ที่จำเป็น และอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หรือเพื่อการปฏิบัติงานสัญญา
 การจัดทำหรือต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน การขออนุญาตหรือต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน การขอความเห็นชอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสัญญา / หน้าที่ตามกฎหมาย / ความยินยอม (เมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลอ่อนไหว)
 การขอประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร และการแพ้สิ่งต่าง ๆ เพื่อการจัดอบรม ช่วยเหลือ หรือกิจกรรมต่าง ๆความยินยอม
 การเพิกถอนใบอนุญาต (เฉพาะตำแหน่งซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต) และการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นปัจจุบันสัญญา / หน้าที่ตามกฎหมาย
การบริหารจัดการด้านค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการพนักงานการบริหารจัดการเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเดินทาง รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานสัญญา / หน้าที่ตามกฎหมาย
 การบริหารจัดการเรื่องกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทนสัญญา / หน้าที่ตามกฎหมาย
 การบริหารจัดการด้านภาษีอากรของพนักงาน เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสัญญา / หน้าที่ตามกฎหมาย
 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการ ด้านการป้องกัน มาตรการบรรเทาอุบัติเหตุและอุบัติภัย การรายงาน และการใช้บริการห้องพยาบาลสัญญา / หน้าที่ตามกฎหมาย / ประโยชน์อันชอบธรรม
 การเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวโรคประจำตัว ผลการตรวจสุขภาพ โรคติดต่อ และการตรวจสุขภาพก่อนการทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี ตามระเบียบบริษัทฯ หรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการคุ้มครองแรงงาน การประเมินความสามารถในการทำงาน รวมถึงและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา รับผลการตรวจจากโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อจัดทำทะเบียนสัญญา / ความยินยอม
 การเก็บข้อมูลความพิการ เพื่อการคุ้มครองแรงงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสัญญา / หน้าที่ตามกฎหมาย
 การเก็บข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ของพนักงาน เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ภาพจำลองใบหน้าเพื่อบันทึกการเข้า-ออกสถานที่ทำงาน หรือสถานที่ของบริษัทฯ ระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  การป้องกันอาชญากรรมความยินยอม
 การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา เพื่อประกอบการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ความยินยอม
 การบันทึกการเบิกจ่ายยารักษาโรค การบรรเทาอุบัติเหตุ อุบัติภัย เหตุฉุกเฉินหรืออันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ที่มีต่อพนักงาน การรักษาความยินยอม / ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
 การบริหารจัดการด้านประกันชีวิต และประกันภัยกลุ่ม การพิจารณารับประกันภัย การทำประกันภัยต่อ การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสัญญา / ประโยชน์อันชอบธรรม (เมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลอ่อนไหว)
 การส่งข้อมูลพนักงานให้ผู้ให้บริการและที่ปรึกษา เช่น การส่งข้อมูลเพื่อทำการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านค่าตอบแทนความยินยอม
 การประกาศวันเกิด และการแสดงความอาลัยเกี่ยวกับความสูญเสียบุคคลในครอบครัวของพนักงานสัญญา / ประโยชน์อันชอบธรรม (เมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลอ่อนไหว)
 การบริหารจัดการด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีรูปพนักงาน หรือ พนักงานเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือปรากฎเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯความยินยอม
 ประกาศพนักงานใหม่ ประกาศบุคคลที่เป็นพนักงานดีเด่น หรือได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ประกาศครบอายุการทำงาน ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง และการย้ายหน่วยงานของพนักงานประโยชน์อันชอบธรรม
 การบริหารจัดการด้านวันหยุด วันลา การมาสายสัญญา / หน้าที่ตามกฎหมาย
การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรม และการประเมินผลงานการเข้ารับการอบรม และการสอบวัดความรู้ในด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานสัญญา / ประโยชน์อันชอบธรรม
 การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน การประเมินผลการทำงานของพนักงาน ปรับเงินเดือน ตำแหน่ง และพิจารณาโบนัสสัญญา / ประโยชน์อันชอบธรรม
 การโยกย้าย ปรับเปลี่ยนหน้าที่ ปรับเปลี่ยนข้อมูลสัญญา / ประโยชน์อันชอบธรรม
การบริหารจัดการงานเรื่องร้องเรียน ข้อพิพาท และคดีความ และการบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวน พฤติกรรมทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ การพิจารณาและลงโทษทางวินัยสัญญา / หน้าที่ตามกฎหมาย /ประโยชน์อันชอบธรรม
 การดำเนินการใด ๆ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ดำเนินคดี หรือดำเนินมาตรการใด ๆ เพื่อใช้สิทธิตามสัญญาและตามกฎหมายสัญญา / หน้าที่ตามกฎหมาย / ประโยชน์อันชอบธรรม
 การอายัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นใดตามกฎหมายหรือคำสั่งของกรมบังคับคดี หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายหน้าที่ตามกฎหมาย
 การส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด เช่น ตำรวจ คปภ. ปปง. กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้นหน้าที่ตามกฎหมาย / ประโยชน์อันชอบธรรม
การบริหารจัดการเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างการบริหารจัดการการลาออก การเกษียณอายุ การเลิกจ้างพนักงาน การแจ้งข้อมูลข้างต้นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ธนาคาร สำนักงานประกันสังคม สนง.ตรวจคนเข้าเมือง กองงานคนต่างด้าว เป็นต้นสัญญา / หน้าที่ตามกฎหมาย

2.2 บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายสารสนเทศของบริษัทฯ

2.3 หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เป็นการดำเนินการเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ติดประกาศ หรืออีเมล และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านก่อนการดำเนินการหรือทำกิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น (หากกฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม)

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

3.1 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น

3.2 นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการประมวลผล เว้นแต่

 1. เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
 2. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 3. เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
 4. เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 5. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

3.3 บริษัทฯ มีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญา และสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่

 1. ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
 2. เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
 3. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 4. เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
 5. เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 6. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

3.4 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะ ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น และอาจขอความยินยอมจากท่าน (กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม) ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอ่อนไหวให้กับบุคคลภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานตามกฎหมาย

4.1 เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการสมัครงาน ดำเนินการตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทฯ อาจส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของพนักงานให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลภายนอกซึ่งเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการ เป็นต้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.2 บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านบนระบบ Computer ที่ให้บริการโดย ผู้ให้บริการภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.3 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านให้กับ บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก สมาคมประกันชีวิตไทย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการหรือศาล เจ้าพนักงานกรมบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย

5. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 กรณีท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถส่งคำร้องขอเข้ามาที่อีเมล หรือดำเนินการเอกสาร เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคำร้องขอ ตรวจสอบและตอบกลับคำร้องขอของท่านภายในระยะเวลาอันสมควร

5.2 หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวนั้นได้ ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ มีเหตุให้ปฏิเสธคำร้องขอของท่าน บริษัทฯ จะจัดทำบันทึกการปฏิเสธคำขอหรือการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็นหลักฐานด้วย

5.3 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอ่อนไหว วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล
หากเป็นกรณีกิจกรรมที่บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านตามฐานสัญญา หรือฐานประโยชน์อันชอบธรรม หรือฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านตาม ข้อ 3 (3) และ (4) ได้

กรณีการประมวลผลด้วยฐานความยินยอมที่เกี่ยวกับสัญญา และกรณีการเก็บและใช้ข้อมูลอ่อนไหวเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หากพนักงานได้ใช้สิทธิตามข้อ 3 (3) (4) และ (6) บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ซึ่งจะมีผลทำให้สัญญากับพนักงานต้องสิ้นสุดลง และ/หรือไม่สามารถจัดสรรสิทธิประโยชน์และสวัสดิการบางประเภทให้แก่พนักงานได้

6. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่าน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ ผู้ประมวลผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

เช่น มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันสมัครงาน (สำหรับผู้สมัคร)
มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง (สำหรับพนักงาน)
และ/หรือตามระยะเวลาและความสำคัญของข้อมูล

7. การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บตามวัตถุประสงค์การใช้งาน บริษัทฯ จะทำลาย และลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามกฎหมาย

8. การเปลี่ยนแปลง และการติดต่อ

8.1 บริษัทฯ อาจปรับปรุงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน บริษัทฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นของบริษัทฯ

8.2 หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ที่:
ติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล ได้ที่ บริษัทฯ เทวกรรรมโอสถ จำกัด เลขที่ 12/571 หมู่ 15 ซอยศรหิรัญ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 02 316 6537-9 E-Mail: PDPA@devakamosoth.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ บริษัทฯ เทวกรรรมโอสถ จำกัด เลขที่ 12/571 หมู่ 15 ซอยศรหิรัญ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 02 316 6537-9 ต่อ 555 E-Mail: preeda.a@devakamosoth.com

 • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • แจ้งข้อมูลรั่วไหล

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงประกาศใช้ มาตรการและข้อกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครและพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด และบริษัทในเครือ

(พลตำรวจโททองธัช อินทรทัต)

                                                                                         ประธานกรรมการบริษัท

This website uses cookies to enhance your user experience and to provide the best service from us. Please click accept. You can learn more at the policy page Read more .

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save