นโยบายความเป็นส่วนตัว CCTV

นโยบายความเป็นส่วนตัวของกล้องวงจรปิดนี้ (“นโยบาย”) มีขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับ บริษัท
เทวกรรมโอสถ จำกัด และบริษัทในเครือ (เรียกว่า บริษัทฯ) การใช้อุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบภายในหรือรอบ ๆ สถานที่ของเรา อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของเรา และ/หรือพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ บริษัทฯ เพื่อปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรรมการ ผู้รับเหมา คนงาน ผู้เยี่ยมชม ลูกค้า หรือบุคคลใด ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบภายในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา (รวมเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) ผ่านการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด นโยบายนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการถ่ายโอนข้ามพรมแดนของข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เกี่ยวกับคุณ

            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ปรับปรุง ลบและปรับปรุงนโยบายนี้บริษัทฯจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบในลักษณะที่เหมาะสมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

บริษัทฯรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ภาพ และ/หรือเสียงของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงทรัพย์สินของคุณ เช่น ยานพาหนะ หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งสังเกตได้จากวิดีโอกล้องวงจรปิด เมื่อเข้าสู่พื้นที่ที่มีการตรวจสอบในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของเราผ่านอุปกรณ์กล้องวงจรปิด .

2. เหตุใดเราจึงรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2.1 เราจะไม่รวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการบันทึก การถือครอง การดัดแปลง การเปลี่ยนแปลง การดัดแปลง การทำลาย การลบ การค้นคืน การรวม การคัดลอก การส่ง การจัดเก็บ การสกัด การแก้ไข หรือเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายการด้านล่าง (“วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด”) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

            (1) ประโยชน์สำคัญ คือ ป้องกัน ป้องกัน และ/หรือระงับภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล

            (2) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: เป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา:

                        (1) เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนทรัพย์สินของคุณ อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การหยุดชะงัก การก่อกวน และอาชญากรรมอื่น ๆ

                        (2) เพื่อช่วยในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการทางวินัยหรือการร้องทุกข์

                        (3) ช่วยเหลือในการสอบสวนหรือดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนแจ้งเบาะแส

                        (4) เพื่อช่วยในการจัดตั้งหรือแก้ต่างในการดำเนินคดีใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างงาน และ

                        (5) กระทำการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด

เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากนี้ เราจะพยายามระบุขั้นตอนใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้ความสมดุลที่เหมาะสมตามความเหมาะสม และ

            (3) ข้อผูกพันทางกฎหมาย: มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เราถือว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้เราปฏิบัติตามภาระหน้าที่เหล่านั้นได้ เช่น เพื่อสนับสนุนองค์กรบังคับใช้กฎหมายในการป้องปราม ป้องกัน ตรวจจับ และดำเนินคดีอาชญากรรม

2.2 เราจะติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิดในที่มองเห็นได้

2.3 อุปกรณ์กล้องวงจรปิดของเราทำงานตลอด 24 ชั่วโมงและ 365 วันต่อปี และจะจับภาพโดยมี/ไม่มีการบันทึกเสียง

3. ผู้ที่เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

            3.1 เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูล ยกเว้นให้กับบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และบุคคลที่สามที่คัดเลือกมาอย่างดีในปัจจุบันหรือในอนาคต ผู้ได้รับใบอนุญาต พันธมิตรร่วมทุน และ/หรือผู้ให้บริการซึ่งอาจอยู่ ในต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

            3.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ฝ่ายที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

                        (1) บริษัทในเครือของเรา: เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณไปยังบริษัทในเครือของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและผลประโยชน์ของบริษัทในเครือของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด

                        (2) รัฐบาลและ/หรือองค์กรกำกับดูแล: เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือองค์กรบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนและดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาหรือทางปกครอง

                        (3) บุคคลที่สาม: เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าเราปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินของคุณ

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

            4.1 เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และหรือทรัพย์สินของคุณ ไปยังบริษัทในเครือของเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศไทย การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนดังกล่าวอาจทำได้โดยได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น เว้นแต่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายบังคับอื่นใด (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาระหว่างเราและบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคุณ) ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

            4.2 หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกถ่ายโอนไปยังประเทศปลายทางซึ่งมาตรฐานการป้องกันที่มีอยู่ไม่เพียงพอภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในประเทศไทย เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นในระดับนานาชาติให้อยู่ในระดับเดียวกัน การคุ้มครองตามที่เราให้ไว้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

5. ความปลอดภัย

            5.1 เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทางเทคนิค และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณจากการทำลาย การสูญเสีย การเข้าถึง การใช้งาน การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

            5.2 เราจะทบทวนและอัปเดตมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นหรือตามการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายขั้นต่ำที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

6. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หากมีการดำเนินคดีทางศาลหรือการลงโทษทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสิ้นสุด รวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้สำหรับการอุทธรณ์ จากนั้นจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

7. สิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในบางกรณี เราอาจกำหนดให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนที่จะปฏิบัติตามการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณเอง

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และข้อยกเว้น คุณอาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

            (1) การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนที่จะให้ข้อมูลที่ร้องขอแก่คุณ

            (2) การแก้ไข: คุณอาจมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่ทันสมัยที่เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และ/หรือโอนข้ามพรมแดน

            (3) การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้าง และส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น ซึ่งก็คือ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมี ให้ไว้กับเรา และ (ข) หากเรากำลังประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามความยินยอมของคุณหรือเพื่อทำสัญญากับคุณ

            (4) การคัดค้าน: คุณอาจมีสิทธิ์คัดค้านการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

            (5) การจำกัด: คุณอาจมีสิทธิ์จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์

            (6) ถอนความยินยอม: เพื่อจุดประสงค์ที่คุณยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้

            (7) การลบ: คุณอาจมีสิทธิ์ขอให้เราลบหรือลบล้างข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ เว้นแต่เราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นหากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม ที่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือเพื่อสร้าง ใช้ หรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย

            (8) ยื่นเรื่องร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจที่คุณเชื่อว่าการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

8. รายละเอียดการติดต่อของเรา

บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด : 12/571 หมู่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่หน้านโยบาย อ่านเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับ
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึก