มาตรการและข้อกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มาติดต่อ

บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด และบริษัทในเครือ

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

บันทึกการแก้ไข

ครั้งที่วันที่รายละเอียดการแก้ไขเหตุผลอนุมัติโดย
0009/11/2566จัดทำครั้งแรกBOD.7/2566

บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัดและบริษัทในเครือ ต่อไปเรียกรวมว่า “บริษัทฯ” ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เนื่องจาก ข้อกำหนดนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่านในฐานะลูกค้า คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มาติดต่อ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของลูกค้า คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มาติดต่อ (ไม่ว่าด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือโดยประกอบกับข้อมูลอื่น) ซึ่งในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

            กลุ่มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เพศ อาชีพ วันเกิด สถานภาพการสมรส สัญชาติ ข้อมูลบัตรประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลใบขับขี่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ ข้อมูลในเฟสบุ๊ค เว็บไซต์คุกกี้ รูปภาพ ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน ทะเบียนรถ เป็นต้น

            กลุ่มที่ 2 ข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลการทำธุรกรรม เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ผลประโยชน์ในการเบิกจ่าย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน สัญญา ใบอนุญาตต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลการสื่อสารและการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และอีเมล เป็นต้น

            ลูกค้า หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการ

            คู่ค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้า (Supplier) ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ

            คณะกรรมการ  หมายถึง กรรมการบริษัท และ บริษัทในเครือ

            ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ

            ผู้ถือหุ้น หมายถึง บุคคลที่ถือครองหุ้นในทางกฎหมาย

            ผู้มาติดต่อ  หมายถึง บุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับทางบริษัทฯ เช่น บุคคลทั่วไป บุคคลในนามตัวแทนหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วิทยากร

2.การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว

2.1 ลูกค้า คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มาติดต่อ รับทราบว่าภายใต้วัตถุประสงค์
เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และคู่ค้าตามการสั่งซื้อ-ขายสินค้า สัญญาการซื้อ/ขาย สัญญาการรับบริการ
การยืมทรัพย์สินของบริษัทฯ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“สัญญา”) บริษัทฯ สามารถจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของคู่ค้า/ลูกค้า (“ประมวลผล”)

บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และ  ผู้มาติดต่อ อย่างครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการสั่งซื้อและการขายสินค้าและการปฏิบัติตามสัญญา กฎเกณฑ์ และ/หรือข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/คู่ค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ อาจส่งผลให้การดำเนินการใด ๆ ตามข้อตกลง หรือข้อกำหนดระหว่างบริษัทฯ เกิดความล่าช้าหรือความไม่สะดวกขึ้น และในกรณีจำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจต้องปฏิเสธการดำเนินการตามข้อผูกพันใด ๆ ที่บริษัทฯ มีต่อคู่ค้า/ลูกค้าแล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของลูกค้า/คู่ค้าเท่าที่จำเป็นและภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการและฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและขอมูลอ่อนไหวของคู่ค้า/ลูกค้ามีดังนี้

งานขาย
การดำเนินงานกิจกรรมฐานการประมวลผล
การสั่งซื้อ-ขายสินค้า สัญญา การซื้อ/ขาย สัญญาการรับ บริการ การยืมทรัพย์สินของ บริษัทฯการสั่งซื้อสินค้าและบริการ การยืมทรัพย์สินของบริษัทฯ กรณี การซื้อขายพร้อมเครื่องจักร/อุปกรณ์ การรับบริการหลังการขายสัญญา/หน้าที่ตาม กฎหมาย/ความยินยอม
การบริหารจัดการเมื่อครบ กำหนดสัญญาเมื่อสัญญาการสั่งซื้อสินค้าและบริการ การยืมทรัพย์สินของบริษัทฯ กรณี การซื้อขายพร้อมเครื่องจักร/อุปกรณ์ การรับบริการหลังการขายสิ้นสุดลงสัญญา/หน้าที่ตาม กฎหมาย/ความยินยอม
งานจัดซื้อ
การดำเนินงานกิจกรรมฐานการประมวลผล
การหาข้อมูลสินค้า และบริการการรับข้อมูลจาก Supplier โดยตรง การค้นหาทางแหล่งอื่น ๆ เช่น Website Facebook และอื่น ๆสัญญา/หน้าที่ตาม กฎหมาย/ความยินยอม
การอนุมัติคำสั่งซื้อการสังซื้อสินค้าและบริการสัญญา/หน้าที่ตาม กฎหมาย/ความยินยอม
การปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาการสั่งซื้อ สินค้าและบริการ กระบวนการรับ-ส่งเอกสารระหว่างกันสัญญา/หน้าที่ตาม กฎหมาย/ความยินยอม
การป้องกันและตรวจสอบการป้องกันและตรวจสอบการคอรัปชั่น การทำผิดทางอาญาหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายสัญญา/หน้าที่ตาม กฎหมาย/ความยินยอม
การบริหารความเสี่ยงการกำกับดูแลตรวจสอบการจัดการ ภายในองค์กรสัญญา/หน้าที่ตาม กฎหมาย/ความยินยอม
งานบัญชีและการเงิน
การดำเนินงานกิจกรรมฐานการประมวลผล
การเบิกค่าใช้จ่าย (พนักงาน ผู้บริหาร บุคคลทั่วไปฯ)การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับจาก ทางบริษัทฯ ตามข้อตกลงสัญญา/หน้าที่ตาม กฎหมาย/ความยินยอม
คู่ค้าการเปิดหน้าบัญชีลูกค้าใหม่/การ ได้รับผลประโยชน์จากทางบริษัทฯ ตามข้อตกลง/สัญญาทางการค้าสัญญา/หน้าที่ตาม กฎหมาย/ความยินยอม
ธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงาน ราชการ สถาบันการเงิน หรือ สถาบันต่าง ๆการใช้เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประกอบการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เป็นไปตามกฎระเบียบ/กฎหมาย ของหน่วยงานราชการ หรือสถาบันต่าง ๆสัญญา/หน้าที่ตาม กฎหมาย/ความยินยอม
งานความปลอดภัย
การดำเนินงานกิจกรรมฐานการประมวลผล
การเข้า-ออก บริษัทฯการระบุข้อมูลส่วนบุคคลในการ อนุญาตเข้า-ออกบริษัทฯ เช่น ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อมาติดต่อในเรื่องต่าง ๆหน้าที่ตามกฎหมาย/ ประโยชน์อันชอบธรรม
การบันทึกข้อมูลความเคลื่อน ไหว ภายในบริษัทฯ (พนักงาน ผู้บริหาร บุคคลทั่วไป)การบันทึกภาพ เสียง ในระบบกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ (ยกเว้น ห้องน้ำ ห้องทำงาน) เพื่อความปลอดภัยหน้าที่ตามกฎหมาย/ ประโยชน์อันชอบธรรม
งานบริหาร
การดำเนินงานกิจกรรมฐานการประมวลผล
การประชุม, การลงมติการบันทึกภาพ เสียง รายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุม/ หน้าที่ตามกฎหมาย
การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนรายชื่อรับรองรายงานการประชุม/ หน้าที่ตามกฎหมาย
การเก็บข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นการเก็บข้อมูล บัตรประชาชน ที่อยู่ จำนวนหุ้นรับรองรายงานการประชุม/ หน้าที่ตามกฎหมาย

2.2 บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายสารสนเทศของบริษัทฯ

2.3 หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น เป็นการดำเนินการเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมให้ท่านทราบผ่านช่องต่าง ๆ เช่น ติดประกาศ หรืออีเมล และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านก่อนการดำเนินการหรือทำกิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น (หากกฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม)

3.การประมวลผล จัดเก็บ และการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

3.1 ในการประมวล จัดเก็บ และการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว บริษัทฯ จะใช้วิธีการทีชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น

3.2 นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการประมวลผล เว้นแต่

      (1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

      (2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

      (3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน

(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดี
    ของศาล

(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

3.3 บริษัทฯ มีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญา และสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่

 1. ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
 2. เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
 3. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอตวามยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 4. เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
 5. เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดี
      ของศาล
 6. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

3.4 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่องอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น และอาจขอความยินยอมจากท่าน (กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม) ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวให้กับบุคคลภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานตามกฎหมาย

4.1 เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการสมัครงาน ดำเนินการตามสัญญาและ/หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทฯ อาจส่งโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและหรือข้อมูลอ่อนไหวของพนักงานให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลภายนอกซึ่งเป็นที่ปรึกษาหรือ   ผู้ให้บริการ เป็นต้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.2 บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและหรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านบนระบบ Computer ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.3 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและหรือข้อมูลอ่อนไหวของท่ายให้กับบริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก สมาคมประกันชีวิตไทย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการหรือศาล เจ้าพนักงานกรมบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย

5.การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 กรณีท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถส่งคำร้องขอเข้ามาที่อีเมล หรือดำเนินการเอกสร เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคำร้องขอ ตรวจสอบและตอบกลับคำร้องขอของท่านภายในระยะเวลาอันสมควร

5.2 หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวนั้นได้ ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ มีเหตุให้ปฏิเสธคำร้องขอของท่าน บริษัทฯ จะจัดทำบันทึกการปฏิเสธคำขอหรือการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็นหลักฐานด้วย

5.3 ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอ่อนไหววัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล

หากเป็นกรณีกิจกรรมที่บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านตามฐานสัญญา หรือฐานประโยชน์อันชอบธรรม หรือฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธของท่านตาม ข้อ 3 (3) และ (4) ได้

กรณีการประมวลผลด้วยฐานความยินยอมที่เกี่ยวกับสัญญา และกรณีการเก็บและใช้ข้อมูลอ่อนไหวเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หากพนักงานได้ใช้สิทธิตามข้อ 3 (3) (4) และ (6) บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งจะมีผลทำให้สัญญากับพนักงานต้องสิ้นสุดลง และ/หรือไม่สามารถจัดสรรสิทธิประโยชน์และสวัสดิการบางประเภทให้แก่พนักงานได้

6.ระยะเวลาในการประมวลผล จัดเก็บ การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่าน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประมวลผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี เช่น

ลูกค้า/คู่ค้า มีกำหนดระยะเวลาจนสิ้นสุดความสัมพันธ์ การยกเลิกสัญญา การเลิกติดต่อกันท่าน หรือการเปลี่ยน

คณะกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น มีกำหนดระยะเวลาจนสิ้นสภาพในสิทธิและหน้าที่

ผู้มาติดต่อเข้ามาภายในบริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี หรือมากกว่า (ตามปฏิทิน)
และหรือตามระยะเวลาและความสำคัญของข้อมูล

7.การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บตามวัตถุประสงค์การใช้งาน บริษัทฯ จะทำลาย และลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามกฎหมาย

8.การเปลี่ยนแปลง และการติดต่อ

8.1 บริษัทฯ อาจปรับปรุงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน บริษัทฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นของบริษัทฯ

8.2 หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ :
ติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล ได้ที่ บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด เลขที่ 12/571 หมู่ 15 ซ.ศรหิรัญ ถ.บางนา – ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02 316 6537 – 9 E-mail : PDPA@devakamosoth.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ บริษัทฯ เทวกรรรมโอสถ จำกัด เลขที่ 12/571 หมู่ 15 ซอยศรหิรัญ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 02 316 6537-9 ต่อ 555 E-Mail: preeda.a@devakamosoth.com

 • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • แจ้งข้อมูลรั่วไหล

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงประกาศใช้ มาตรการและข้อกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มาติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด และบริษัทในเครือ

(พลตำรวจโททองธัช อินทรทัต)

                                                                                                     ประธานกรรมการบริษัท

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน และการมอบบริการที่ดีที่สุดจากเรา กรุณากดยอมรับ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่หน้านโยบาย อ่านเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับ
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก